رویداد goftino_ready

این مستندات در سمت کاربر اعمال می شود و این امکان را به شما می‌دهد تا ابزارکی که برای او نمایش داده می‌شود را مدیریت یا از آن برای ارسال یا دریافت اطلاعات کاربر در گفتینو استفاده کنید‌.
دقت کنید: توابعی که در ادامه خواهید دید ، باید در کد روبرو (داخل رویداد goftino_ready) قرار بگیرند.

<script>
  window.addEventListener('goftino_ready', function (p) {
    // function or event
    // Goftino.setUser(...);
    // Goftino.setWidget(...);
    // Goftino.sendMessage(...);
    // Goftino.getUser(...);
    // Goftino.open();
    // Goftino.close();
    // Goftino.toggle();
  });
</script>

تابع setUser

با استفاده از این تابع می توانید اطلاعات کاربری که به وب سایت شما لاگین کرده را به گفتینو بفرستید تا در بخش مشخصات کاربر برای هر گفتگو نمایش داده شده و به آنها دسترسی داشته باشید.

FieldTypeتوضیح
emailstringایمیل کاربر لاگین شده
namestringنام کاربر لاگین شده
aboutstringدرباره ی کاربر لاگین شده
phonestringتلفن کاربر لاگین شده
avatarstringعکس کاربر لاگین شده
forceUpdatebooleanدر صورت وجود مشخصات کاربر در گفتینو، این اطلاعات جایگزین قبلی شود؟
Goftino.setUser({
  email: 'test@email.com',
  name: 'Ali Rahimi',
  about: 'about me...',
  phone: '09123456789',
  avatar: 'http://goftino.com/mypic.jpg',
  forceUpdate : true
});
live_helpنمونه کد راهنما

تابع setWidget

در مواقعی تمایل به تغییر جایگاه ابزارک دارید و یا شاید نخواهید آیکون پیش فرض ابزارک در سایت نمایش داده شود و به دکمه ای با سلیقه خود در بخش خاصی از صفحه نیاز دارید.(نمونه گرافیکی دکمه ابزارک دلخواه در تصویر روبرو قابل مشاهده است)
حتی می توانید باز و بسته شدن پنجره گفتگو را با دستورات خودتان در سایت اعمال کنید.
ضمن اینکه امکان حذف صدای هشدار پیام جدید برای کاربر و نمایش تعداد پیام های خوانده نشده در این قسمت فراهم شده است.
دقت کنید: در صورت مخفی کردن آیکون ابزارک، نیاز دارید از توابع open و close و یا toggle استفاده کنید.

FieldTypeتوضیح
iconUrlstringآدرس فایل آیکون دلخواه برای ابزارک
cssUrlstringآدرس فایل CSS سفارشی برای ابزارک
soundUrlstringآدرس فایل صدای دلخواه برای پیام جدید
marginRightintegerفاصله ابزارک از سمت راست صفحه
marginLeftintegerفاصله ابزارک از سمت چپ صفحه
marginBottomintegerفاصله ابزارک از پایین صفحه
hasIconboolean نمایش یا عدم نمایش آیکون ابزارک در صفحه
hasSoundboolean پخش یا عدم پخش صدای هشدار پیام جدید
counterstringنام class یا id باکس شمارنده پیام جدید
(قبل از نام class نقطه و قبل از نام id عبارت # بگذارید)
sample
Goftino.setWidget({
  iconUrl: 'http://goftino.com/myicon.jpg',
  cssUrl: 'http://goftino.com/mystyle.css',
  soundUrl: 'http://goftino.com/alert.mp3',
  marginRight: 30,
  marginLeft: 30,
  marginBottom: 30,
  hasIcon: false,
  hasSound: false,
  counter: '#div_idName' //or '.div_className'
});
live_helpنمونه کد راهنما

تابع sendMessage

با استفاده از این تابع می توانید پیام دلخواه را در شرایط مورد نظر خود برای کاربر ارسال کنید. این پیام صرفا به صورت نمایشی در سمت کاربر بوده و در گفتگوها اعمال نخواهد شد.

FieldTypeتوضیح
textstringمتن پیام
Goftino.sendMessage({
  text: 'Hi, I am Ali...'
});

تابع getUser

با ارسال این درخواست به گفتینو می توانید اطلاعات کاربر را دریافت و در صورت نیاز در سایت خود ذخیره و استفاده نمایید.
پارامترهای خروجی از این تابع شامل موارد زیر است :

FieldTypeتوضیح
statusstringوضعیت دریافت اطلاعات
namestringنام کاربر
emailstringایمیل کاربر
phonestringتلفن کاربر
aboutstringتوضیحات کاربر
avatarstringعکس کاربر
firstVisitstringتاریخ اولین بازدید کاربر
pageViewstringصفحات بازدید شده کاربر
locationstring موقعیت کاربر
browserstringاطلاعات مرورگر کاربر
osstringسیستم عامل کاربر
Goftino.getUser(function(data){
  var userData = data;
});

// example userData object
{
  status: "success",
  name: "Ali Rahimi",
  email: "test@email.com",
  phone: "09123456789",
  about: "some info about user...",
  avatar: "http://goftino.com/mypic.jpg",
  firstVisit: "2019-02-22T19:05:17.067Z",
  pageView: "25",
  location: "Iran",
  browser: "Chrome 72.0.3626",
  os: "Windows 10"
}
live_helpنمونه کد راهنما

تابع open

با استفاده از این تابع می توانید ابزارک گفتگو را باز کنید.

تابع close

با استفاده از این تابع می توانید ابزارک گفتگو را ببندید.

تابع toggle

با استفاده از این تابع ابزارک گفتگو اگر باز باشد ، بسته و اگر بسته باشد ، باز خواهد شد.